Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van der Linden


1 Algemeen

1-A In deze algemene voorwaarden word verstaan onder van der Linden, hierna te noemen VDL en klant, de afnemer van zaken diensten en / of goederen.

1-B Van der Linden is ingeschreven onder KvK Nr: 74822144 en ons btw nummer is NL860039791B01.

1-C Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen van VDL, alsmede op de tussen VDL en klant gesloten overeenkomt(en) ongeacht woon- of vestigingsplaats van de bij die overeenkomst betrokken partijen en ook ongeacht de plaats waar die overeenkomst tot stand is gekomen, dan wel ten uitvoer dient te worden gelegd.

1-D Afwijking van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk, schriftelijk tot stand zijn gekomen.

1-E Voorwaarden van de klant zijn slechts van toepassing indien en voor zover daarover schriftelijk met VDL overeenstemming is bereikt.

1-F Door uw bestelling online te plaatsten geeft u te kennen dat U met de levering en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. VDL heeft het recht haar leveringsvoorwaarden en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen. Voor gevolgen van tekstfouten kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden.


2 Aanbod en Aanvaarding

2-A De aangeboden artikelen worden zo duidelijk mogelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld d.m.v. digitale foto’s en duidelijke productbeschrijvingen. Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren enz. gelden slechts bij benadering. Afwijkingen van de werkelijkheid kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding en / of ontbinding zijn.

2-B Alle aanbiedingen van VDL met inbegrip van die in haar catalogus zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

2-C Een overeenkomst komt tot stand wanneer VDL binnen 14 dagen nadat de opdracht mondeling of schriftelijk is ontvangen, deze bevestigt, dan wel met de uitvoering ervan is begonnen. Indien een aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt aanvaard, heeft VDL het recht het aanbod binnen 5 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.


3 Prijzen

3-A Als prijs geldt hetgeen tussen de partijen bij het sluiten van de overeenkomst is overeengekomen. In aanbiedingen, prijslijsten, advertenties, catalogi en acceptaties is (zijn) de prijs (prijzen) steeds vermeld INCLUSIEF BTW, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

3-B Overeengekomen of opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de tot op het moment van aanbieding bekend zijnde kostprijsfactoren, materialen, lonen, belastingen, etc. In geval van verhoging van één of meer van deze factoren is VDL gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen, althans indien één en ander niet voorzienbaar was bij het sluiten van de overeenkomst en de prijsverhoging redelijk is.


4 Levering

4-A Artikelen welke VDL op voorraad heeft worden doorgaans dezelfde of volgende werkdag verzonden. Indien producten niet op voorraad zijn worden deze binnen 3 tot 5 werkdagen verzonden mits ze bij toeleveranciers voorradig zijn.

4-B Indien er artikelen zijn die een uitzonderlijke lange levertijd hebben of uitverkocht zijn dan zal VDL zo spoedig mogelijk de klant hiervan op de hoogte brengen per e-mail of per telefoon.

4-C VDL behoudt zich het recht om bestellingen niet uit te voeren of op een later tijdstip uit te voeren, voor speciaal bestelde artikelen door de klant is VDL gerechtigd een bedrag vooraf door de klant te laten betalen.


5 Zichttermijn

5-A Voor al het aanbod van VDL geldt een wettelijke zichttermijn van 14 dagen. De zichttermijn gaat in op de dag van aflevering van het artikel door de transporteur.

5-B Tijdens de zichttermijn mogen de aangeboden artikelen door de klant beoordeeld worden op kwaliteit en uitvoering. De zichttermijn houdt eveneens in dat de klant gerechtigd is binnen de zichttermijn beoordeelde artikelen te retourneren.

5-C De geretourneerde artikelen mogen niet gedragen, gebruikt of beschadigd zijn. Tevens dient de klant alle voorwaarden voor terugzending na te leven. De kosten van de retourzending komen ten laste van de klant.

5-D Een aantal artikelen zijn uitgesloten van ruiling/retour;

-Artikelen die door VDL in opdracht van de klant speciaal besteld zijn en buiten het normale leveringsprogramma vallen.

-Artikelen die gebruikt, beschadigd of incompleet zijn.

-Artikelen die om hygienische redenen niet retour worden genomen.

-Artikelen uit de uitverkoop.


6 Retourzending

6-A De klant dient alvorens het artikel retour te zenden ten alle tijden contact op te nemen met VDL. Het zij schriftelijk, telefonisch of per per E-mail binnen het zichttermijn van de 14 dagen.

6-B VDL heeft het recht retourzendingen, zonder vooraf opgegeven reden van retour in rekening te brengen.

6-C De kosten van de retourzending komen ten laste van de klant.

6-D Retourzendingen dienen in originele verpakking, onbeschadigd en voldoende gefrankeerd binnen de 14 dagen van de zichttermijn te worden verstuurd. VDL is niet aansprakelijk voor zoekgeraakte artikelen die retour zijn gezonden via een transporteur of welke verzendmethode dan ook.

6-E De bewijslast dat de klant tijdig gebruik heeft gemaakt van zijn bevoegdheid om te retourneren binnen de zichttermijn, rust bij de klant. VDL accepteert in dat opzicht een door de transporteur afgestempeld poststuk, een bewijs van ter post bezorging of een soortgelijk document.


7 Totstandkoming Koopovereenkomst

7-A Indien de aangeboden artikelen niet binnen de zichttermijn van 14 dagen zijn teruggezonden wordt de koopovereenkomst geacht gesloten te zijn op de dag volgend op de dag van het verstrijken van de 14 dagen zichttermijn.

7-B Indien de zichttermijn conform artikel 5-B is uitgesloten, wordt de koopovereenkomst geacht gesloten te zijn op de dag volgend op de dag vermeld op de factuur.


8 Transport en Levering

8-A Levering geschiedt aan de hand van de door de klant gekozen wijze van betaling. Heeft de klant gekozen voor vooraf overboeken op ons bankrekeningnummer, dan gaat het normale order en bestelproces lopen zodra de betaling door ons ontvangen is. Heeft de klant betaald via Ideal of Mister Cash dan zal de order  en het bestelproces direct uitgevoerd worden.

8-B Indien een bestelling wordt verzonden via een transporteur, dan worden deze kosten in rekening gebracht als onderdeel van de totale leveringskosten. De toepasselijke leveringskosten staan aangegeven op onze internetsite. Deze kosten zijn inclusief het verzendklaar maken, verpakken, controleren, transporteren en bezorgen van Uw bestelling.

8-C Retour gezonden artikelen worden conform artikel 6 Retourzending, exclusief de ´´retour´´ verzendkosten op het bankrekeningnummer van de klant teruggestort.

8-D Aangeboden artikelen blijven eigendom van VDL, zolang niet het volledige openstaande bedrag voor deze goederen zijn voldaan door de klant.

8-E De door VDL aangegeven levertermijn kan nooit als fatale termijn worden beschouwd. Overschrijding van de levertijd kan nimmer leiden tot schadevergoeding of enige andere actie jegens VDL, tenzij anders, schriftelijk is overeengekomen of in geval dat er sprake is van opzet of grove schuld van VDL.

8-F VDL tracht om iedere bestelling volledig aan te bieden, VDL behoud zich het recht voor bestelde zaken in deelzendingen te leveren en te factureren.

8-G Onder overmacht wordt verstaan een tekortkoming die VDL niet kan worden toegerekend doordat zij niet te wijten is aan schuld, noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt, waaronder inbegrepen het geval dat VDL door een (toerekenbare) tekortkoming of onzorgvuldigheid van derden niet in staat is zijn diensten te verrichten.

8-H Onder overmacht word verder begrepen: Bedrijfsstoornis of bedrijfsonderbreking van welke aard, en onverschillig op welke wijze ontstaan. Vertraagde of te late toelevering door een of meerdere leveranciers van VDL. Transportmoeilijkheden of belemmeringen van elke aard, waardoor het vervoer naar en van VDL naar de klant wordt gehinderd of belemmerd.

8-I Gedurende de periode van overmacht worden de verplichtingen van VDL opgeschort. Indien de periode van opschorting langer duurt dan 30 dagen zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat in dat geval een verplichting tot schadevergoeding ontstaat.

8-J Indien VDL bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is VDL gerechtigd het reeds geleverde of uitgevoerde c.q het leverbare of uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren, en is de klant gehouden deze factuur te voldoen alsof het een afzonderlijke overeenkomst betreft.

8-K VDL is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor het zoekraken van bestellingen verzonden via de standaard verzendmethode, Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor latere levering, beschadiging en/of vermissing van uw pakket. Artikelen die een behoorlijke waarde vertegenwoordigen worden door ons in de regel verzekerd verzonden.


9 Garantie

9-A VDL garandeert de deugdelijkheid en/of bruikbaarheid van de door haar geleverde artikelen, conform de aangeboden specificaties, als ook de niet- strijdigheid met de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

9-B De op de factuur vermelde dagtekening geldt als ingangsdatum voor de garantieperiode van VDL, deze is 1 jaar / 365 dagen tenzij anders is bepaald door leveranciers.

9-C Elk gebrek aan een aangekocht artikel, dat is ontstaan bij een overeenkomstig de bestemming der artikelen normaal en oordeelkundig gebruik, zal door VDL op schriftelijk verzoek van de klant binnen de garantieperiode worden hersteld en waar niet mogelijk worden vervangen.

9-D Als artikelen niet meer leverbaar zijn is VDL gerechtigd soortgelijk artikel als vervanging aan te bieden. Indien de klant terecht om vervanging verzoekt, is VDL gerechtigd eveneens te kiezen voor teruggave van de koopprijs exclusief leveringskosten.

9-E De door VDL verleende garantieperiode vervalt bij normaal te achten slijtage, of indien de beschadiging of het defect kennelijk het gevolg is van:

- Nalatig onderhoud, opzet of grove nalatigheid, verbreken garantie zegel, indien van toepassing.

- Onoordeelkundig gebruik of gebruik voor anders dan het desbetreffende artikel voor bedoeld is.

- Oververhitting door verwarmingsbronnen, het blootstellen van de artikelen aan elke vorm van vochtigheid, extreme warmte, koude of droogte.

- Veranderingen reeds aangebracht door de klant zelf of door derden.

- Als de klant in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen.

- Geen garantie wordt gegeven op verkleuringen of afwijkingen van ondergeschikte aard.

9-F In geval van zichtbare gebreken dient de klant het artikelen te retourneren binnen het zichttermijn, onder mededeling van het gebrek. Conform artikel 6-A en 6-C Retourzending.

9-G1 In geval van verborgen gebreken, of in geval van zichtbare gebreken na de zichttermijn, of in geval van klachten over verrichtte herstelwerkzaamheden, dient elke klacht binnen twee maanden na vaststelling van het gebrek door de klant schriftelijk gemeld te worden.

9-G2 Indien de klant niet schriftelijk om herstel dan wel vervanging verzoekt, beslist VDL of het artikel gerepareerd of vervangen zal worden. Bij artikelen die de klant op eigen initiatief opstuurt, is VDL in dit geval niet aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens het vervoer.

9-H VDL is niet aansprakelijk voor schade die de klant of een derde lijdt door het gebruik van een door VDL geleverd artikel, tenzij de klant aantoont dat de schade ontstaan is door opzet of grove schuld van VDL.

9-I (In)directe kosten of schade bij de klant of een derde, veroorzaakt door het buiten gebruik zijn van een defect artikel, komen niet in aanmerking voor vergoeding, tenzij de klant aantoont dat de kosten of schade ontstaan zijn door opzet of grove schuld van VDL.

9-J Van herstellingen na de garantieperiode zal vooraf een opgave van de kosten worden opgesteld door VDL of door desbetreffende leverancier.


10 Betalen

10-A Indien de klant bij de bestelling gekozen heeft voor vooraf overboeken, dienen de bestelde artikelen binnen 5 dagen te worden betaald op het bankrekeningnummer van VDL. Na het ontvangen van deze betaling ontvangt de klant een bevestiging en zal VDL het leveringsproces starten.

10-B Alle prijzen voor de aangeboden zaken zijn ( tenzij anders aangegeven ) in Euro’s inclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

10-C De producten worden aangeboden, exclusief de leveringskosten, tenzij uitdrukkelijk anders is weergegeven. (eventueel per product en/of actiematig)

10-D VDL behoud zich het recht voor haar prijzen en tarieven te wijzigen. De klant is gerechtigd in dit geval een bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden binnen 14 dagen na de mededeling van VDL.

10-E Indien tijdens de looptijd van de overeenkomst een wijziging optreed in de kosten van VDL ten gevolge van veranderingen in kostprijsverhogende omstandigheden, kan het voorkomen dat de overeengekomen prijs niet meer gehanteerd kan worden.

10-F Indien de klant na het in gebreke te zijn gesteld, nalatig blijft met zijn betaling, zal het saldo worden verhoogd met buitengerechtelijke kosten, gesteld op 15% van het uitstaande saldo, alsmede met een bedrag van 50 Euro aan bureaukosten.

10-G Vanaf de aanmaning wordt eveneens rente in rekening gebracht tot op het tijdstip waarop het verschuldigde bedrag geheel is voldaan. Daarnaast komen alle (buiten)gerechtelijke kosten die zowel met de minnelijke als de gerechtelijke incassering verband houden, volledig ten laste van de klant.


11 Persoonsregistratie/Privacyverklaring

11-A Door het plaatsen van een bestelling in onze online shop worden gegevens verwerkt in het klantenbestand van VDL. Alle gegevens die U ons doorgeeft worden door VDL opgeslagen en in een eigen bestand voor bedrijfsvoering en verkoop, zoals verwerking van bestellingen en klantenbeheer, alsmede het toesturen van eigen aanbiedingen. Dit geldt ook voor mensen die zich aanmelden voor onze nieuwsbrief.

11-B Op schriftelijk verzoek van de klant zullen de opgeslagen persoonsgegevens hem ter inzage worden verstrekt tegen betaling van de daarbij horende kosten. Eventuele door de klant meegedeelde correcties zullen in de registratie worden verwerkt, tenzij de correcties onjuist blijken te zijn.

11-C Klanten die bij VDL een account hebben aangemaakt zijn zelf gerechtigd hun eigen persoonsgegevens te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen.

11-D De verwerking van persoonsgegevens van de klant zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet en regelgevingen.

11-E Indien de klant geen prijs stelt op reclame via post of E-mail, kan de klant dit aan ons kenbaar te maken middels een e-mail of telefonisch.

11-F VDL verstrekt onder geen beding of buiten het doel van haar verwerking geen gegevens aan derden waardoor de privacy van de klant in het geding zou kunnen komen. 


12 Overige Bepalingen

12-A Voor de gevolgen van zet, typ en/of programmeer of programmafouten in mailings per post, E-mail of via onze internetsite, kan VDL geen aansprakelijkheid aanvaarden.

12-B-De klant is aansprakelijk voor het gebruik van op zijn naam gestelde bestelbonnen / kassabonnen / facturen. De klant dient de nodige maatregelen te treffen opdat derden of niet- gerechtigden er geen ongeoorloofd gebruik van kunnen maken.

12-C Door het plaatsen van een bestelling verklaart elke klant zich zonder voorbehoud akkoord met bovenstaande voorwaarden.

12-D Op deze voorwaarden is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

12-E Op de algemene voorwaarden van VDL is de Nederlandse wet voor "kopen op afstand" van toepassing.